Původní oddíl Lesani vznikl v bÅ™eznu 1976 sloučením dvou pionýrských oddílů TygÅ™íci a Vlaštovky. Zakladatelem a vedoucím byl Radoslav Šelner – Red. Oddíl mÄ›l pÅ™i založení 16 členů, první klubovnu jsme mÄ›li společnou s ostatními oddíly. V roce 1977 jsme si konečnÄ› našli novou klubovnu, kterou však sdílíme s oddílem HraničáÅ™i. Ti však po krátké dobÄ› odcházejí a klubovna zůstává pouze nám. První oddílový tábor se konal v roce 1977 v Růžené u Jihlavy a byl nazván Tábor Velkého Axlana. Na konci roku 1977 se registrujeme jako oddíl TOM a dostáváme číslo 2611, které nám zůstává i po vzniku Asociace turistických oddílů (ATOM) v roce 1991. Red vede Lesany až do roku 1986, poté se vedení oddílu se ujímá Bizon.

V roce 1991 pÅ™icházíme klubovnu a scházíme se na ulici. Teprve po půl roce získáváme malý domek, který však leží na periferii Karviné a tak ztrácíme členstvo. Oddíl tak v této dobÄ› čelí hrozbÄ› ukončení činnosti. Avšak po nÄ›jaké dobÄ› o tento domek pÅ™icházíme, scházíme se znovu na ulici, ale v centru mÄ›sta, takže se nám podaÅ™í po náboru na školách členstvo oddílu stabilizovat. Po pár mÄ›sících získáváme místnost v protileteckém krytu, ale ani tady se mnoho let neohÅ™ejeme, neboÅ¥ v roce 1997 byla bÄ›hem záplav kompletnÄ› vyplavena a my tím pÅ™ícházíme i o vÄ›tšinu oddílových vÄ›cí. V roce 1998 se nám podaÅ™ilo získat místnost ve stanici mladých turistů, kde nám vyšli vstÅ™íc a zde se také scházíme do dnešních dnů. V roce 2000 pÅ™edává Bizon vedení oddílu Bobrovi, který oddíl vede doposud.

 

Lesani aktuálnÄ›

V současné dobÄ› má oddíl 5 dospÄ›lých vedoucích a 20 členů ve vÄ›ku 7-16 let, kteÅ™í jsou rozdÄ›leni do tÅ™í družin. Jednotlivé družiny (Kamzíci, KondoÅ™i, MedvÄ›di) mají bÄ›hem týdne své vlastní oddílové schůzky v klubovnÄ› či na hÅ™išti, které vede rádce a podrádce. BÄ›hem schůzek se nejen hrají hry a sportuje, ale navíc se učí vázání uzlů, poznávání turistických značek, dorozumívání se beze slov a mnoho dalších užitečných vÄ›cí, které mohou pomoci pÅ™ekonat pÅ™ekážky nastražené nejen životem v pÅ™írodÄ›. Všechny tyto dovednosti si členové zdokonalují v zábavných či naučných hrách, v klubovnÄ› i v pÅ™írodÄ›. Jednou týdnÄ›, vždy ve stÅ™edu se společnÄ› scházíme na oddílové schůzce v klubovnÄ› či na hÅ™išti. Jednou mÄ›síčnÄ› poÅ™ádáme výjezdy do pÅ™írody – od kvÄ›tna do záÅ™í spíme pod stany, po zbytek roku jsou to jednodenní výlety do pÅ™írody, anebo víkendové výpravy na chatách.

Když se na jaÅ™e oteplí, vytahujeme ze sklepů kola a vydáváme se na cyklo výpravy, které směřují za poznáním či zábavou. ÄŒas od času naložíme dvacet kol do vlaku, abychom se dostali trochu do vzdálenÄ›jším míst na MoravÄ›, abychom procestovali i jiný kraj, anebo si vyzkoušeli horolezectví na vlastní kůži. V červenci poÅ™ádáme tradičnÄ› dvoutýdenní tábor do divočiny, kde si můžeme o televizi, počítači a teplé vodÄ› nechat jen zdát a máme tak šanci naučit se o sebe postarat a pÅ™itom zažít spoustu srandy. Pod dohledem dospÄ›lých si členové oddílu sami vaÅ™í, pÅ™ipravují dÅ™evo, staví různé táborové stavby. V srpnu jezdíme na na nÄ›kolik dnů na vyšších hor, napÅ™. do Vysokých Tater, kde zdoláváme nÄ›jaký ten lehčí pahorek se všemi nástrahami, které vysoké hory skrývají.

V dobÄ› chmurného podzimu, kdy po létÄ› není ani stopy a do zimy daleko, vyjíždíme po družinách na cvičnou horolezeckou stÄ›nu, kde si členové zkouší uzly, zásady jištÄ›ní a hlavnÄ› lezení do výšek, které je pro nÄ› lákadlem. Nastane-li konečnÄ› pravé zimní počasí, neváháme a míÅ™íme na jednodenní výpravu do nedalekých Beskyd, kde se vÄ›nujeme extrémním sjezdům na všech možných plastových nesmyslech. Pro odvážné jedince poÅ™ádáme vždy v únoru víkendovou výpravu se stanováním v zasněžených horách. Ke každé naší výpravÄ› neodmyslitelnÄ› patÅ™í fajn nálada a spousta zábavy.

lesani 1